Open BIM

En l'entorn Open BIM, els projectes es resolen de manera col·laborativa i progressiva, ja que aquests es defineixen conforme els membres de l'equip van establint propostes i solucions per a tots els aspectes del projecte: estructures, instal·lacions, urbanisme, mobiliari, entorn, etc.

Open BIM com a eina de projecte

Dualitat d'àmbits de treball

La dualitat existent entre els àmbits de treball és una de les característiques més importants del flux de treball implementat en BIMserver.center. Els fitxers natius de les aplicacions utilitzades per desenvolupar els projectes romanen en tot moment en l'àmbit privat, i no es comparteixen en el núvol. Són els fitxers IFC generats per cada aplicació, amb els resultats finals i les solucions adoptades, els que es comparteixen en BIMserver.center per possibilitar el desenvolupament col·laboratiu del projecte.

Formats oberts

La característica principal de la tecnologia Open BIM és que es basa en l'ús de formats d'intercanvi estàndard IFC.

Mitjançant l'ús d'aquest format, en ser estàndard i públic i no estar vinculat a cap desenvolupador en concret, es garanteix la perdurabilitat del treball realitzat, ja que no depèn de les aplicacions amb les quals s'ha treballat. Fins i tot els fitxers de dades pròpies d'aquestes aplicacions, des del punt de vista de la perdurabilitat del projecte, queden relegats a un paper auxiliar, ja que és el fitxer IFC generat el que consta com a aportació final al projecte (per exemple, un càlcul estructural realitzat amb una aplicació concreta, es pot verificar fàcilment amb una altra a partir del fitxer IFC generat).

Al mateix temps, fa possible la comunicació real i eficient entre els usuaris, ja que actualment aquests formats poden ser llegits i generats per la majoria d'aplicacions emprades en el desenvolupament de projectes.

Descripcions especialitzades

En el flux de treball Open BIM proposat, s'estableix que la descripció dels elements que componen el projecte, des del punt de vista tècnic, es realitza en cadascuna de les aplicacions especialitzades utilitzades.

En el flux de treball plantejat per les aplicacions BIM clàssiques, es pretén gestionar tota la informació del projecte des d'una única aplicació i sobre un únic fitxer de dades. Això és senzillament impossible. Només cal veure les diferents descripcions que pot tenir un recinte o espai des del punt de vista estructural, acústic, tèrmic, de prevenció d'incendis, de la instal·lació elèctrica, etc. i, a més, des de les diferents normatives aplicables a cada país. Si parlem d'equipament, aquesta impossibilitat és, fins i tot, més evident (consum elèctric, nivell de soroll, disposició d'ancoratges, conceptualització normativa, colors i textures, manuals tècnics, amidament i pressupost, manteniment, etc.).

En el flux de treball Open BIM proposat, les descripcions són altament especialitzades, ja que es realitzen des de les aplicacions específiques que s'estan utilitzant. És a dir, cada usuari gestiona únicament la informació de la qual és responsable i que, a més, necessita.

Actualitzacions unidireccionals

El concepte de sincronització entre models de diferents aplicacions s'introdueix en l'especificació clàssica del flux de treball BIM. Bàsicament, consisteix que quan dos o més aplicacions gestionen dades que afecten als models de cadascuna d'elles, s'ha d'establir un protocol de comunicació que permeti l'intercanvi de dades bidireccional entre aquests models de forma automàtica, garantint o, més bé, forçant, a que les dades siguin sempre les mateixes. Aquest plantejament presenta un parell de problemes greus.

D'una banda, no s'estableix una jerarquia clara de les dades introduïdes, això suposa per als usuaris el desconeixement de quina informació és vàlida o quins elements són més importants que uns altres.

D'altra banda, s'impedeix tenir models de càlcul desacoblats i simplificats, introduint nivells de complexitat ineficients i, fins i tot, inassumibles per a les diferents disciplines.

En el flux de treball Open BIM proposat, es proposa treballar amb actualitzacions contínues i unidireccionals, construint el model BIM de forma progressiva. D'aquesta forma, cada dada o concepte està en un únic lloc, el que li correspon, i es mou en una única direcció. Cada usuari aporta solucions per a la seva disciplina en concret, podent visualitzar en tot moment les solucions adoptades per altres usuaris, però només podrà editar, de forma desacoblada, aquella part del projecte que li hagi estat assignada, i des de l'aplicació específica destinada a tal fi.

D'aquesta manera, es garanteix un clar repartiment de responsabilitats, ja que cada usuari aporta al projecte únicament la informació de la qual és responsable. Al mateix temps, el model BIM s'està actualitzant i desenvolupant contínuament, enriquint-se amb tota la informació aportada per cadascun dels usuaris.

Tecnologia Open BIM

BIMserver.center

Formulari de contacte