Política de Privacitat


Finalitat, informació de l'usuari, seguretat

CYPE Ingenieros, S.A., com a titular de la plataforma BIMserver.center, exposa en aquesta secció la Política de Privacitat, sobre la informació de caràcter personal que l'usuari pot facilitar, quan visiti, es registri o faci ús de la plataforma de la nostra titularitat.

En el tractament de dades de caràcter personal, CYPE Ingenieros, S.A. (d'ara endavant BIMserver.center, o la plataforma) garanteix el compliment de:

 • - Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.
 • - Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).

A través de la seva plataforma o per altres vies (promocions de la plataforma a través de correu electrònic, xarxes socials i/o similars) BIMserver.center recapta en ocasions dades de caràcter personal. Aquestes dades són incloses en un fitxer responsabilitat de CYPE Ingenieros, S.A., amb domicili social a Av. Eusebio Sempere, 5, 03003 Alacant, amb l'objecte de poder-li informar sobre els productes i serveis oferts per l'empresa.

La present Política de Privacitat, és annexa als Termes i Condicions d'ús existents en la plataforma BIMserver.center, sent sempre d'obligada acceptació.

BIMserver.center es reserva el dret de modificar la present Política de Privacitat i les clàusules annexes en qualsevol moment, amb la finalitat d'adaptar-la a novetats legislatives o canvis en les seves activitats i tractament de dades personals. A aquest efecte, es comunicarà als interessats aquestes modificacions.

 • 1. Qualitat i finalitat

  L'usuari que faciliti dades de caràcter personal dins de la plataforma BIMserver.center, serà l'únic responsable que la informació que proporcioni sigui certa, respon de la seva veracitat i la mantindrà convenientment actualitzada. L'usuari serà l'únic responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni, i dels perjudicis que això causi a BIMserver.center o als seus usuaris.

  Totes les dades sol·licitades en el registre d'alta com a usuari professional, a través de BIMserver.center, són obligatories, ja que són necessàries per a l'alta de perfils i la prestació dels serveis de la plataforma de manera òptima. En cas que no siguin facilitades totes les dades, BIMserver.center no garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

  Les dades de l'usuari seran tractades per a les finalitats descrites a continuació. En registrar-se o sol·licitar informació en BIMserver.center, accepta expressament i de forma lliure i inequívoca el tractament de les seves dades per a les següents finalitats:

  1. Les que particularment s'indiquin en cadascuna de les pàgines o seccions on apareguin formularis de registre, alta de perfils, subscripció a serveis i/o continguts o similars.
  2. Amb caràcter general, per atendre les seves sol·licituds, encàrrecs, suggeriments, queixes i/o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l'usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la disposició de l'usuari en la plataforma BIMserver.center.
  3. Per informar-li sobre noves activitats, productes i serveis de BIMserver.center, enviar-li comunicacions comercials o publicitàries per correu electrònic, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic que possibiliti realitzar aquestes comunicacions. Aquestes, sempre seran relacionades amb els nostres productes, serveis o promocions, o amb aquells productes o serveis que puguem considerar del seu interès i que puguin oferir col·laboradors o empreses amb els quals mantinguéssim acords de promoció comercial. Referent a això li informem que en qualsevol moment podrà revocar el consentiment prestat remetent un correu electrònic a: info@bimserver.center.
  4. Elaborar perfils de mercat amb finalitats publicitàries, promocionals o estadístiques.
  5. Els seguidors de BIMserver.center en xarxes socials podran exercir els drets que la Llei els confereix, si bé, ja que aquestes plataformes pertanyen a tercers, les respostes als exercicis de drets per part de BIMserver.center quedaran limitades per les funcionalitats que permeti la xarxa social de què es tracti.
 • 2. Criteris de conservació

  Tractarem les seves dades personals mentre siguin necessàries per a la finalitat per la qual van ser obtingudes. Les seves dades personals seran bloquejades quan hagin deixat de ser necessàries per a aquesta finalitat, quedant a disposició exclusiva de Jutges i Tribunals, el Ministeri Fiscal o les Administracions Públiques competents, en particular les autoritats de protecció de dades, per a l'atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció d'aquestes. Complert el citat termini BIMserver.center procedirà a la supressió de les seves dades.

 • 3. Drets

  Vostè podrà exercir els seus drets d'accés a les seves dades personals, així com la portabilitat, rectificació i supressió d'aquestes. També té dret a la limitació del tractament de les seves dades personals i a l'oposició a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades. Així mateix, vostè podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat.

  Pot exercir aquests drets i, en general, consultar totes les qüestions relatives al tractament de les seves dades personals, enviant un correu electrònic a info@bimserver.center. o dirigint-se per correu postal a Av. Eusebio Sempere, nº 5, 03003 Alacant (Espanya), aportant en tot cas copia del seu DNI o de document oficial que l'identifiqui.

  Pot presentar igualment una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Disposa de la informació necessària en: www.agpd.es.

 • 4. Notificacions sobre canvis en Política de Privacitat i tractament de dades personals

  La present Política de Privacitat podrà ser objecte de modificacions que podran ser comunicades directament mitjançant la publicació i substitució de les presents, a excepció d'aquelles que estableixin canvis molt rellevants en el tractament de dades personals i sobre la privacitat dels usuaris, les quals de no comunicar-se amb caràcter exprés poguessin perjudicar la privacitat i intimitat de l'usuari, podent aquests canvis ser notificats directament en la plataforma, a través dels correus electrònics facilitats, mitjançant clàusules d'acceptació a l'inici de sessió en la plataforma o de formes anàlogues.

 • 5. Política de cookies

  En BIMserver.center respectem la privacitat dels nostres visitants. Per conèixer més informació sobre l'ús de Cookies en la nostra plataforma poden consultar el següent enllaç amb la nostra Política de cookies.

 • 6. Seguretat

  En BIMserver.center apliquem mesures de seguretat dissenyades per a la protecció de les seves dades, com ara el protocol de comunicació HTTPS. A més, controlem de forma periòdica els nostres sistemes per detectar possibles vulnerabilitats i/o atacs.

  BIMserver.center ha adoptat totes les mesures tècniques i d'organització necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats. Les dades personals estan emmagatzemats en els nostres servidors dins d'UE, la qual cosa garanteix el compliment de les mesures de seguretat i tècniques de seguretat de la informació, tot això per tal d'evitar l'accés no autoritzat a les dades.

  L'usuari reconeix expressament que la seguretat en internet no és inexpugnable.

Formulari de contacte