Termes i Condicions d'ús


Aquest acord s'ha redactat en espanyol d'Espanya. En cas d'existir discrepàncies entre l'original i una versió traduïda, l'original en espanyol és el document vinculant.

Acord, registre, usuaris, notificacions i altres

La plataforma BIMserver.center informa a l'usuari sobre els seus termes i condicions d'ús i sobre la seva política de privacitat. Aquests termes es concreten a continuació. L'usuari els ha de tenir en compte i llegir-los amb atenció abans de procedir a registrar-se i utilitzar BIMserver.center. L'alta com a usuari i la utilització del contingut de BIMserver.center suposa l'acceptació íntegra i sense reserves dels presents termes i condicions d'ús.

Ús de la pàgina

CYPE Ingenieros, S.A. posa a la disposició dels usuaris i internautes, la plataforma BIMserver.center (d'ara endavant BIMserver.center, o la plataforma). BIMserver.center és una plataforma per als professionals i empreses que intervenen durant el desenvolupament d'un projecte d'arquitectura, enginyeria i/o construcció, en la qual poder desenvolupar els seus projectes en un entorn BIM obert i global.

BIMserver.center proporciona als usuaris l'accés a una àmplia col·lecció de recursos i eines per al desenvolupament de projectes.

 • 1. Acord

  Per registrar-se i/o utilitzar la plataforma BIMserver.center, es requereix: ser major de 16 anys i posseir capacitat legal per contractar, així com l'acceptació per part de l'usuari de totes i cadascuna de les clàusules que s'exposen en el present document, així com de cadascun dels advertiments o clàusules específiques que s'estableixin per a la creació de perfils dins de la plataforma i per a l'ús de determinats serveis i/o seccions de BIMserver.center.

  Complementaran als presents Termes i Condicions d'ús els següents textos legals existents en BIMserver.center, els quals són d'obligada acceptació:

  • Política de Privacitat: en els aspectes relatius al tractament de dades personals dels usuaris registrats i no registrats en la plataforma. Veure Política de Privacitat.
  • Política de Cookies: en els aspectes relatius al tractament de dades personals dels usuaris i a l'ús de Cookies. Veure Política de Cookies.

  En crear un perfil i/o fer ús de la plataforma BIMserver.center, l'usuari accepta i subscriu sense reserves els presents Termes i Condicions d'ús, considerats en tot cas un acord jurídicament vinculant entre l'usuari i BIMserver.center.

 • 2. Registre d'Usuaris Professionals

  L'usuari es compromet a facilitar informació veraç i actual sobre la seva persona de la manera requerida en els diferents formularis de registre, publicacions, seccions, perfils i/o apartats similars de BIMserver.center.

  L'usuari es compromet a mantenir actualitzades les seves dades de registre i les seves dades personals, amb la finalitat que aquestes siguin veraces, correctes i actuals.

  Si l'usuari subministra informació falsa, inexacta, desactualitzada, pertanyent a tercers, incompleta, o similar, i si BIMserver.center tingués bases raonables per sospitar del mal ús de les dades i/o continguts dins de la plataforma, BIMserver.center tindrà el dret de suspendre o cancel·lar l'ús del compte i/o perfil de l'usuari en qualsevol moment, sense previ avís.

 • 3. Accessos i Contrasenya

  Per poder completar el procés d'alta i creació de perfils en BIMserver.center, l'usuari crearà una contrasenya, sent l'únic responsable de mantenir la seva confidencialitat, així com de totes les activitats que es realitzin en el seu perfil o compte, utilitzant la seva contrasenya. L'usuari es compromet a més a::

  • L'usuari haurà de custodiar el seu nom d'usuari i la seva contrasenya, no havent-ho de comunicar a terceres persones, amb vista a l'evitació de suplantacions d'identitat o facilitació de dades no veraces o incorrectes.
  • L'usuari haurà de notificar immediatament a BIMserver.center qualsevol ús i/o accés no autoritzat al seu perfil, robatori de contrasenyes, usurpació d'identitat o qualsevol altra violació de seguretat o privacitat que detecti o percebi.

  BIMserver.center no serà responsable de cap pèrdua o dany que resulti com a conseqüència de l'incompliment per part de l'usuari de les disposicions descrites en el present document.

 • 4. Notificacions i missatges

  4.1 Notificacions i missatges de BIMserver.center

  L'usuari comprèn i accepta que pel simple fet d'estar registrat en la plataforma, BIMserver.center pugui incloure certes comunicacions, tals com ara anuncis i/o comunicacions sobre el servei, activació o desactivació de comptes, canvis de contrasenya, respostes a consultes, notificacions, alertes o similars, havent de considerar l'usuari aquestes comunicacions com a part indispensable del servei, que permet el correcte funcionament de la plataforma.

  Sense perjudici del que s'ha exposat anteriorment, l'usuari a més autoritza expressament al fet que BIMserver.center pugui notificar per mitjans electrònics o postals qualsevol comunicació sobre el servei, a més de comunicacions comercials sobre els seus productes o serveis, utilitzant les adreces, telèfons i/o correus electrònics facilitats per l'usuari en els seus formularis d'inscripció o registre.

  L'usuari també accepta que el servei pugui incloure la publicació de promocions comercials de tercers, ja que aquestes promocions són una eina necessària i imprescindible perquè BIMserver.center pugui seguir funcionant i prestant els serveis oferts.

  L'usuari podrà limitar les notificacions internes i l'enviament de comunicacions pròpies i de tercers, o revocar en qualsevol moment el consentiment per a l'enviament de comunicacions comercials a BIMserver.center remetent un correu electrònic a: info@bimserver.center.

  4.2 Notificacions, intercanvi d'informació i contacte amb altres usuaris.

  L'usuari assumeix que BIMserver.center és un espai professional que ofereix la possibilitat de publicar, compartir continguts, intercanviar informació entre usuaris, projectes, imatges, enllaços i/o continguts similars de caràcter exclusivament professional.

  L'usuari serà l'únic responsable de les conseqüències d'aprovar o denegar les sol·licituds de contacte d'altres usuaris, així com de limitar els drets d'edició d'aquests usuaris sobre els seus propis continguts.

 • 5. Drets i limitacions

  L'usuari comprèn i accepta que tota la informació, dades, textos, gràfics, fotografies, vídeos, so, missatges, articles, opinions o altres materials (d'ara endavant el "Contingut"), que es transmeti o publiqui a través de la plataforma BIMserver.center, serà únicament responsabilitat de la persona que va originar i va publicar aquest contingut. Això significa que l'usuari i no BIMserver.center, és completament responsable per tot allò que incorpori a la plataforma, enviï i/o transmeti mitjançant les diferents formes posades a la disposició dels usuaris en les diferents vies de comunicació de BIMserver.center.

  5.1 Llicències i limitacions en la publicació de continguts

  BIMserver.center es reservarà el dret a eliminar sense previ avís i sense dret a rèplica qualsevol contingut, publicació o acció que pogués considerar lesiva per als interessos de BIMserver.center, els seus usuaris i/o tercers, i que inclogui continguts que:

  • Consideri il·legals, irrespectuosos, amenaçadors, infundats, calumniosos, inadequats, èticament o socialment discriminatoris o laboralment reprotxables o que, d'alguna forma, puguin ocasionar danys i perjudicis materials o morals, o en la propietat industrial o intel·lectual de BIMserver.center, els seus empleats, col·laboradors, usuaris i/o tercers.
  • Incorporin dades de tercers sense la seva autorització. Continguin qualsevol tipus d'informació privilegiada o material publicitari o de propaganda, personal o en benefici de tercers, siguin persones físiques o jurídiques, o bé que no estigui relacionada amb la finalitat de BIMserver.center.

  L'usuari autoritza a BIMserver.center a la modificació o alteració d'aquestes publicacions i/o continguts, amb l'únic fi d'adaptació a les necessitats del format editorial de la plataforma, sense que per això es pugui entendre que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualssevol de les facultats morals de dret d'autor que els usuaris i/o autors poguessin ostentar sobre aquestes.

  L'usuari accepta que tots els continguts publicats siguin revisats prèviament per un moderador, per la qual cosa el seu contingut es veurà condicionat al fet que aquest compleixi els criteris de bon ús de la plataforma.

 • 6. Baixa de perfils d'usuari

  L'usuari podrà donar de baixa el seu perfil d'usuari sol·licitant-ho a través d'un correu electrònic a l'adreça: info@bimserver.center.

  La informació continguda en el perfil serà tractada d'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

 • 7. Modificacions i limitacions en el servei

  L'usuari accepta que BIMserver.center no té responsabilitat o obligació per l'esborrat, pèrdua, o fallada en l'emmagatzematge o enviament de continguts, altres comunicacions o la seva publicació, transmesos a través dels serveis oferts dins de la plataforma.

  BIMserver.center es reserva el dret a donar de baixa comptes i/o perfils d'usuari que es trobin inactius per un període prolongat de temps i de modificar aquestes pràctiques generals i límits en qualsevol moment, al seu sol arbitri, sense necessitat de prèvia notificació a l'usuari.

  BIMserver.center es reserva el dret a modificar, o discontinuar el servei ofert a través de la plataforma, qualsevol part d'aquest, temporal o permanentment, a qualsevol moment i periòdicament, per la qual cosa BIMserver.center no serà responsable cap a l'usuari o terceres parts per cap modificació, suspensió o interrupció de la plataforma o dels serveis oferts en aquesta.

 • 8. Responsabilitats

  En la mesura permesa per la llei aplicable, en cap cas seran responsables BIMserver.center, els seus administradors, empleats i/o personal autoritzat de lucres cessants o danys indirectes que s'originin com a conseqüència de l'ús o la impossibilitat de l'ús de la plataforma, incloent sense limitació de danys els perjudicis per pèrdua de beneficis, interrupció de negocis o qualsevol altre tipus de danys indirectes, fins i tot en el cas que BIMserver.center hagi estat informat amb anterioritat de la possibilitat que aquests danys es produeixin.

 • 9. Modificacions en els presents Termes i Condicions d'ús

  Els presents Termes i Condicions d'ús podran ser objecte de modificacions. Aquestes modificacions podran ser comunicades directament mitjançant la publicació i substitució de les presents, a excepció d'aquelles que estableixin canvis rellevants en el tractament de dades personals i la privacitat dels usuaris, les quals de no comunicar-se amb caràcter exprés poguessin perjudicar la privacitat de l'usuari, per la qual cosa aquestes seran notificades a través del correu electrònic dels usuaris, dins de la plataforma i/o mitjançant procediments anàlegs.

 • 10. Jurisdicció i llei aplicable

  Per a qualsevol discrepància que es pogués produir pel que fa a la interpretació del contingut dels presents Termes i Condicions d'ús, tant BIMserver.center com tota aquella persona física o jurídica que faci ús de la plataforma se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol fur que pogués correspondre'ls, als tribunals d'Alacant, Espanya. La llei aplicable a l'acord és la llei espanyola.

Formulari de contacte